+386 (0)2 460 13 70    info@formula.si   Srpski
Z VAMI ŽE VEČ KOT 25 LET!
B kategorija

B kategorija

POGOJI

Vozniški izpit za voznika motornih vozil lahko v Republiki Sloveniji opravljajo kandidati, ki imajo v Republiki Sloveniji stalno prebivališče ali začasno prebivališče več kot šest mesecev.

Kandidati za voznike motornih vozil se lahko priglasijo k vozniškemu izpitu pri upravni enoti, ki o tem obvesti izpitni center.

Vozniški izpit je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. K teoretičnemu delu vozniškega izpita se lahko priglasi kandidat za voznika, ki je opravil teoretični del usposabljanja v šoli vožnje. K praktičnemu delu vozniškega izpita za voznika motornega vozila ali skupine vozil, razen vozil kategorije G, se lahko priglasi kandidat za voznika, ki je v šoli vožnje po predpisanem programu končal usposabljanje za voznika.

Kandidati za voznike motornih vozil smejo opravljati praktični del vozniškega izpita, če izpolnjujejo pogoje, določene za pridobitev pravice voziti motorno vozilo.

PREDPISANA STAROST

 • za vozila kategorij B 18 let
 • za vozila kategorije B 16 let – VOŽNJA S SPREMLJEVALCEM

ZDRAVSTVENI PREGLED

Kandidati za voznike motornih vozil, razen kategorije G, morajo pred začetkom praktičnega dela usposabljanja opraviti zdravstveni pregled v pooblaščeni zdravstveni organizaciji oz. pri pooblaščenem zasebnem zdravniku. Zdravniško spričevalo velja tri leta oz. krajši čas, če je tako določil zdravnik. Vozniki motornih vozil morajo opravljati tudi kontrolne zdravstvene preglede.

PRVA POMOČ

Izpit iz prve pomoči, kot del izpita za voznike motornih vozil kategorij A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D in DE opravi kandidat pri pristojni organizaciji Rdečega križa.

Predavanje vsak ponedeljek in torek ob 16.00 uri.

Na predavanju prejmete položnico v znesku 84,36 €.

Izvajalec: Humanitarni center, Ul. Pariške komune 13, Maribor, telefon 02 / 23 44 000

Izpita ne opravlja kandidat za voznika, ki že ima vozniško dovoljenje kategorij A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D in DE.

Tečaj običajno traja 10 šolskih ur, na katerih so podane osnove prve pomoči ponesrečenim v prometnih nesrečah. Izpit sestavljata kratek test iz predavane snovi in praktični prikaz pridobljenega znanja. Izpit se lahko opravlja pred komisijo katere koli območne enote pristojne organizacije Rdečega križa v Republiki Sloveniji in je pogoj za priglasitev k vozniškemu izpitu, njegova veljavnost pa časovno ni omejena.

TEORETIČNI PROGRAM USPOSABLJANJA

 • Tečaj CPP opravimo v šoli vožnje. Spoznamo se s prometnimi pravili, prometno signalizacijo in osnovami prometne etike.
 • Teoretični del izpita (občinski testi) opravimo pred komisijo pristojnega izpitnega centra. Preverjanje znanja se izvede računalniško. Veljavnost teoretičnega dela je tri leta.

Preverite svoje znanje o prometu preko elektronske priprave in se kar najbolje pripravite na občinske teste.

PRAKTIČNI PROGRAM USPOSABLJANJA

 • Učne ure praktičnega dela usposabljanja opravi kandidat za voznika z učiteljem vožnje, ki ga izbere sam. S programom usposabljanja je predpisanih 20 učnih ur.
 • Vozniški izpit opravljamo pred komisijo izpitnega centra in traja eno šolsko uro.

Kandidat, ki že ima vozniško dovoljenje A1 ali A2 in se usposablja za pridobitev vozniškega dovoljenja kategorije A2 ali A mora opraviti praktični del usposabljanja v trajanju najmanj devet ur. Na koncu je še IZPITNA VOŽNJA pred komisijo.

PONOVNA PRIDOBITEV VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA

Oseba, ki ji je izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja po zakonu, ki ureja prekrške, lahko pridobi novo vozniško dovoljenje po šestih mesecih od izvršitve odločbe, če ji je izrečeno prenehanje prej kot v dveh letih od ponovne pridobitve vozniškega dovoljenja, pa po enem letu od izvršitve odločbe. Oseba, ki ji je bil izrečen varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja po kazenskem zakoniku, lahko pridobi novo vozniško dovoljenje po izvršitvi tega varnostnega ukrepa.

Pogoj za pridobitev novega vozniškega dovoljenja je, da oseba opravi kontrolni zdravstveni pregled, se udeleži:

 • programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo ali
 • rehabilitacijskega programa (edukacijske delavnice, psihosocialne delavnice, programi zdravljenja) če so bile osebi izrečene kazenske točke oziroma varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja zaradi vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi

VOŽNJA S SPREMLJEVALCEM

Osebni avtomobil sme voziti tudi oseba, starejša od 16 let:

 1. ki je v šoli vožnje opravila teoretični del usposabljanja za voznika motornih vozil kategorije B, je pred pristojno izpitno komisijo opravila teoretični del vozniškega izpita in v šoli vožnje končala praktični del usposabljanja
 2. ki ji vozniško dovoljenje ni odvzeto oziroma se ji ne izvršuje izrečena sankcija prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije oziroma se ji ne izvršuje varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja oziroma ji ni izrečena sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja in v evidenci nima nobene kazenske točke v cestnem prometu, če ima vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil druge kategorije
 3. če jo med vožnjo spremlja spremljevalec
 4. če je vozilo označeno s predpisano »L« tablico. Tablica je kvadratne oblike, zelene barve, na kateri je črka »L« bele barve. Nameščena mora biti na levi polovici zadnje strani vozila, kadar vozi vozilo voznik s spremljevalcem

Spremljevalec osebe je lahko eden od staršev, posvojiteljev, skrbnikov, rejnikov ali druga oseba, ki je stara najmanj 27 let in ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj pet let in v evidenci nima več kot pet kazenskih točk. Osebo, mlajšo od 18 let, lahko spremlja druga oseba pod pogojem, da s tem pisno soglašajo starši, skrbniki, posvojitelji ali rejniki. Če je spremljevalec druga oseba, lahko v obdobju petih let usposablja največ dve osebi iz prejšnjega odstavka. Spremljevalec mora biti vpisan v evidenco o vozniških dovoljenjih in evidenčni karton vožnje. Vpis opravi izpitni center, ko ugotovi, da so izpolnjeni pogoji. Pred vpisom v evidenčni karton vožnje mora izpitni center spremljevalcu posredovati ustrezna navodila.

Med vožnjo motornega vozila mora imeti oseba iz prvega odstavka tega člena pri sebi evidenčni karton vožnje in veljavno zdravniško spričevalo, spremljevalec pa veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B. Te listine morata na zahtevo izročiti policistu na vpogled.

Pod zgoraj navedenimi pogoji, sme oseba voziti osebni avtomobil, dokler ne opravi vozniškega izpita za vožnjo motornih vozil kategorije B, vendar največ dve leti od začetka usposabljanja.

 

Košarica

Zapri